ธนสัมบัณณ์ อาจารย์พรทวี, and พิชัยยงศ์วงศ์ดี ดร. สุวรรณา. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลูกเดือยพร้อมดื่มผสมน้ำใบย่านางเข้มข้น”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 8, no. 2 (May 1, 2015): 53–65. Accessed February 26, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183725.