รอดเนียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล. “MOOCs: Design, Use and Business Models”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 8, no. 2 (May 1, 2015): 149–150. Accessed March 1, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183738.