กิมเสาร์ อโณทัย, and เหล่าดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์. “ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายฝั่ง ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 8, no. 3 (September 1, 2015): 1–18. Accessed February 27, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183739.