แท่งทอง จักรพงค์, and แสงจันทร์จิรเดช ศุภาวีร์. “การสำรวจและการประเมินมูลค่าของพืชที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ บริเวณหมู่บ้านท่าล้ง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 8, no. 3 (September 1, 2015): 19–28. Accessed February 26, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183741.