เกื้อทวีกุล ดร.เทพ. “RFID นวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร Innovative Uses of Radio-Frequency Identification (RFID) in the Agricultural and Food Industries”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 8, no. 3 (September 1, 2015): 119–131. Accessed February 25, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183754.