รัตนปนัดดา ณรงค์พันธุ์. “ผลของอุลตร้าโซนิคต่อการสกัดแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดงด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 7, no. 3 (January 20, 2015): 45–60. Accessed February 29, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29375.