โกมุติบาล อรพิณ. “ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากแก่นมะหาด”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 7, no. 2 (January 20, 2015): 33–42. Accessed February 27, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29397.