วัธนาธร รสโหมด และสุพิชญา คำคม บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์, ผุสดี ขจรศักดิ์สิร. “การพัฒนาตำรับมาตรฐานทาร์ตตาแต็งพุทรา”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 7, no. 2 (January 20, 2015): 57–66. Accessed February 27, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29399.