จิระวดี วิริยะแสงจันทร์ ประภาศิริ ปราโมทย์ พัชรีภรณ์ พิสุราช และมลิวัลย์ เอมแย้ม ณัฐพร บู๊ฮวด*1 ปิยนุช พรมภมร ทัศนีย์ พาณิชย์กุล. “การเจริญของเซลล์เมลาโนมาในการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองที่มีสารสกัดจากอินทนิลน้ำ (Lagerstroemia Speciosa (L.) Per.)”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 7, no. 1 (January 20, 2015): 41–56. Accessed February 27, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29412.