และ จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ธีรนุช ฉายศิริโชติ. “การพัฒนามัฟฟินเนื้อตาลสุกผสมลูกตาล”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 7, no. 1 (January 20, 2015): 57–70. Accessed February 22, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29413.