และสุชารัตน์ เกาะแก้ง อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์,. “การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารด้วยสารสกัดสมุนไพรที่ใช้ในการทำลูกแป้งข้าวหมาก”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6, no. 2 (January 20, 2015): 11–26. Accessed February 22, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29431.