และ รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ นิสากร มีจั่น, รศ.ดร.พจนีย์ ขุมมงคล. “การประเมินการตกสะสมของสารกรดแบบเปียกและแห้งด้วยวิธีธรรมชาติเหนือป่าชีวมณฑลสะแกราช”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6, no. 2 (January 20, 2015): 49–58. Accessed February 25, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29434.