และชลดา ธีรการุณวงศ์ วาสนา นิ่มพระยา, ลลิตา สุขรักษ์. “การย่อยสลายกรดมาเลอิกในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6, no. 2 (January 20, 2015): 85–96. Accessed February 27, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29437.