สุชาติ เชิงทอง ชุติมา ศรียาภรณ์,. “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 5 ประเภท ในอุทยานแห่งชาติเขาสกต่อประมาณน้ำท่า ตะกอนแขวนลอย และคุณภาพน้ำบางประการในคลองศกจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6, no. 2 (January 20, 2015): 115–126. Accessed February 25, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29439.