รุธิรโก ปุณยนุช. “การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6, no. 2 (January 20, 2015): 127–138. Accessed March 5, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29440.