ริยะขัน อิสริยะ. “การบำบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็มก้อน: กรณีศึกษาน้ำเสียตัวอย่างจากคลองแสนแสบ”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6, no. 2 (January 20, 2015): 153–168. Accessed March 1, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29443.