และ สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ ธีรนาถ พรหมสุวรรณ พจนีย์ ขุมมงคล. “การศึกษาการตกสะสมแห้งของไนโตรเจนเหนือพื้นที่ป่าชีวมณฑลสะแกราช”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6, no. 1 (January 20, 2015): 11–24. Accessed February 26, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29450.