วัยวุฒิ ศรายุทธ. “การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อใช้ในบ้านสำหรับชุมชนไร้สายส่ง”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6, no. 1 (January 20, 2015): 25–36. Accessed February 26, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29451.