ทองเมือง พิมพร. “การใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6, no. 1 (January 20, 2015): 87–100. Accessed February 26, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29456.