และพรรณธิภา แดงสว่าง นัยณา แก้วบ้านดอน ฐิติมา ไกรทอง. “สื่อหนังตะลุงแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการโฆษณาบริการ 3G และ Wi-Net ผ่านอุปกรณ์มือถือ”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6, no. 1 (January 20, 2015): 101–116. Accessed February 24, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29457.