และฐิติมาพร หนูเนียม วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกและกากส้มเหลือใช้”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 6, no. 1 (January 20, 2015): 159–170. Accessed February 27, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29461.