จันบัวลา สุทัศน์. “การพัฒนาส่วนผสมผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 5, no. 1 (April 27, 2012): 13–22. Accessed March 2, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5147.