ภาคภูมิ ทิฐิมา, and จันตรี กัลยาภรณ์. “การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดผสมระหว่างจอกและมะขามป้อม ที่มีผลยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนัง”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 5, no. 1 (April 27, 2012): 47–60. Accessed February 22, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5160.