สุขเกษม ชลภัทร, and โทผล สุชาดา. “มาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับนักวิจัย (ทางชีวการแพทย์)”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 3, no. 1 (January 23, 2013): 105–118. Accessed February 26, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5220.