จันตรี กััลยาภรณ์, and นวลบุญ ทิฐิมา. “การศึึกษาประสิทธิภาพการกราฟต์บิสอะมิโนโพรพรอกซีลงบนผิวหน้าของฟิล์มพอลิเอทธิลีนและฟิล์มพอลิโพรพิลีนและการต้านทานเชื้อแบคทีเรีย”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 1, no. 1 (January 23, 2013): 12–30. Accessed March 1, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5246.