1.
วรานุสันติกูล ด, โทผล ด, แพนาค ด, กังวานรังสรรค์ ดน, หาญภาคภูมิ ดศ. Antioxidant Study of the Crude Extracts from Chromolaena odorata (L.) King & Robinson. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2016 May 1 [cited 2024 Feb. 29];9(2):31-57. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/177782