1.
แสงรุ่งเรือง ด, ฟูเผ่า ผด, ภูหินกอง ว. Synthesis of ZnO/CuO Nanocomposites Against Pathogenic Bacteria for Application in Food Packaging. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2016 May 1 [cited 2024 Mar. 2];9(2):95-117. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/177809