1.
คำวชิระพิทักษ์ ผด, เสือโพธิ์ไทย ก, ทับกลาง อ. Manufacturing and Development of Thai Sweet Sauce (Nam Pla Wan). J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2017 Jan. 1 [cited 2024 Feb. 25];10(1):1-12. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/178241