1.
ชัยยวรรณาการ ณ, ตั้งธรรม ศ, โตกฤษณะ ร. Application of Life Cycle Assessment to Assess Impact of Lamtakong Basin’s Land Management. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2017 May 1 [cited 2024 Feb. 24];10(2):133-51. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/178703