1.
บุญประเสริฐ ศ. วิเคราะห์ผลการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวสวนดุสิตตามเกณฑ์มาตรฐาน. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2019 Apr. 18 [cited 2024 Feb. 27];8(2):17-33. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183719