1.
ตู้ประกาย ดเ, ย์ ตู้ประกาย ผด. การบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราด้วยระบบกลั่นพลังงานแสงอาทิตย์. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 May 1 [cited 2024 Feb. 27];8(2):35-52. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183722