1.
ธนสัมบัณณ์ อ, พิชัยยงศ์วงศ์ดี ดส. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลูกเดือยพร้อมดื่มผสมน้ำใบย่านางเข้มข้น. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 May 1 [cited 2024 Feb. 27];8(2):53-65. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183725