1.
กิมเสาร์ อ, เหล่าดี ผด. ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายฝั่ง ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 Sep. 1 [cited 2024 Feb. 24];8(3):1-18. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183739