1.
แท่งทอง จ, แสงจันทร์จิรเดช ศ. การสำรวจและการประเมินมูลค่าของพืชที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ บริเวณหมู่บ้านท่าล้ง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 Sep. 1 [cited 2024 Feb. 25];8(3):19-28. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183741