1.
เกื้อทวีกุล ด. RFID นวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร Innovative Uses of Radio-Frequency Identification (RFID) in the Agricultural and Food Industries. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 Sep. 1 [cited 2024 Feb. 27];8(3):119-31. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183754