1.
ทองพร้อม ส. ประสิทธิภาพป่าพรุพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 Jan. 20 [cited 2024 Feb. 22];7(3):1-16. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29371