1.
โกมุติบาล อ. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากแก่นมะหาด. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 Jan. 20 [cited 2024 Feb. 29];7(2):33-42. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29397