1.
วัธนาธร รสโหมด และสุพิชญา คำคม บเผข. การพัฒนาตำรับมาตรฐานทาร์ตตาแต็งพุทรา. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 Jan. 20 [cited 2024 Feb. 27];7(2):57-66. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29399