1.
จิระวดี วิริยะแสงจันทร์ ประภาศิริ ปราโมทย์ พัชรีภรณ์ พิสุราช และมลิวัลย์ เอมแย้ม ณบปพทพ. การเจริญของเซลล์เมลาโนมาในการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองที่มีสารสกัดจากอินทนิลน้ำ (Lagerstroemia speciosa (L.) Per.). J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 Jan. 20 [cited 2024 Feb. 24];7(1):41-56. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29412