1.
และ จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ธฉ. การพัฒนามัฟฟินเนื้อตาลสุกผสมลูกตาล. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 Jan. 20 [cited 2024 Feb. 26];7(1):57-70. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29413