1.
และสุชารัตน์ เกาะแก้ง อช. การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารด้วยสารสกัดสมุนไพรที่ใช้ในการทำลูกแป้งข้าวหมาก. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 Jan. 20 [cited 2024 Feb. 27];6(2):11-26. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29431