1.
และ รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ นมรข. การประเมินการตกสะสมของสารกรดแบบเปียกและแห้งด้วยวิธีธรรมชาติเหนือป่าชีวมณฑลสะแกราช. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 Jan. 20 [cited 2024 Mar. 2];6(2):49-58. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29434