1.
และชลดา ธีรการุณวงศ์ วนลส. การย่อยสลายกรดมาเลอิกในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 Jan. 20 [cited 2024 Mar. 2];6(2):85-96. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29437