1.
สุชาติ เชิงทอง ชศ. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 5 ประเภท ในอุทยานแห่งชาติเขาสกต่อประมาณน้ำท่า ตะกอนแขวนลอย และคุณภาพน้ำบางประการในคลองศกจังหวัดสุราษฎร์ธานี. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 Jan. 20 [cited 2024 Feb. 24];6(2):115-26. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29439