1.
รุธิรโก ป. การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 Jan. 20 [cited 2024 Feb. 22];6(2):127-38. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29440