1.
ริยะขัน อ. การบำบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็มก้อน: กรณีศึกษาน้ำเสียตัวอย่างจากคลองแสนแสบ. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 Jan. 20 [cited 2024 Feb. 27];6(2):153-68. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29443