1.
และ สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ ธพพข. การศึกษาการตกสะสมแห้งของไนโตรเจนเหนือพื้นที่ป่าชีวมณฑลสะแกราช. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 Jan. 20 [cited 2024 Feb. 27];6(1):11-24. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29450