1.
วัยวุฒิ ศ. การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อใช้ในบ้านสำหรับชุมชนไร้สายส่ง. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 Jan. 20 [cited 2024 Mar. 3];6(1):25-36. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29451