1.
ทองเมือง พ. การใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 Jan. 20 [cited 2024 Mar. 3];6(1):87-100. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29456