1.
และพรรณธิภา แดงสว่าง นแฐไ. สื่อหนังตะลุงแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการโฆษณาบริการ 3G และ Wi-Net ผ่านอุปกรณ์มือถือ. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 Jan. 20 [cited 2024 Mar. 3];6(1):101-16. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29457